Публикации

Архус столче
Водич за Архуска Конвенција за локални самоуправи
Пчеларска тетратка
Млади во климатска акција
Стратегија за соработка помеѓу општина Богданци и граѓанскиот сектор 2019-2022
СОЖС и ОВЖС постапки во Југоисточен плански регион
Искористување на дождовницата
Стратегија за климатски промени на општина Богданци 2014-2020

Адреса

Ул. Маршал Тито бр.64

1484, Богданци

Телефонски број

+38975216103

+38975393306

За повеќе информации контактирајте не: