Publications

Архус столче
Водич за Архуска Конвенција за локални самоуправи
Beekeeping Notebook
Млади во климатска акција
Стратегија за соработка помеѓу општина Богданци и граѓанскиот сектор 2019-2022
СОЖС и ОВЖС постапки во Југоисточен плански регион
Искористување на дождовницата
Стратегија за климатски промени на општина Богданци 2014-2020

Address

Marshal Tito 64

1484, Bogdanci

Phone number

+38975216103

+38975393306

Contact Us: