Полимат 13

– Организација посветена на унапредување на животниот стандард преку едукација, информирање и истражување, како и поттикнување на населението на соработка со локалната самоуправа заради заштита и унапредување на состојбите за поквалитетен живот.

Здружението за развој, едукација и еколошка етика – ПОЛИМАТ 13 работи на полето на заштита на животната средина преку подигнување на јавната свест и преземање на конкретни активности за унапредување на зачувување на животната средина со широко вклучување на заедницата во развојните процеси.

Мисија

ПОЛИМАТ 13 работи на создавање на еколошка одржливост со обновливи технологии со ангажирање на вода – клима – енергија – биодиверзитет – почва – соработка – култура.

Визија

ПОЛИМАТ 13 е организациски силна и препознатлива како значаен фактор во планирање и спроведување на општествени акции на локално, регионално и национално ниво.

Статут

СТАТУТ

на ПОЛИМАТ 13

УПРАВЕН ОДБОР

на ПОЛИМАТ 13

Стратешки план

СТРАТЕШКИ ПЛАН

на ПОЛИМАТ 13

КОМУНИКАЦИСКА СТРАТЕГИЈА

на ПОЛИМАТ 13

Извештаи

Наративен извештај

2021

Наративен извештај

2020

Наративен извештај

2019

Завршна сметка 2020

Завршна сметка 2019

Завршна сметка 2018

Завршна сметка 2017

Адреса

Ул. Маршал Тито бр.64

1484, Богданци

Телефонски број

+38975216103

+38975393306

За повеќе информации контактирајте не: