Во тек се обуките за поправка и дијагностика на електронски и електричен отпад

Во тек се обуките за поправка и дијагностика на електронски и електричен отпад кои ги следат четворица млади луѓе од општините Богданци и Дојран. Можете да ги поддржите овие млади луѓе така што електронските и електрични апарати од помал обем ќе ги донесете во просториите кои ПОЛИМАТ 13 во соработка со Општините Богданци и Дојран ги опреми со соодветна опрема и инструменти и истите ќе бидат поправени доколку е тоа возможно или ќе бидат одложени на собирните места кои служат за таа намена.

Проектот „Одржливо управување со електронски отпад – сервис за поправка и правилно одлагање на ОЕЕО во општините Богданци и Дојран“ се спроведува со финансиска поддршка на Програмата за мали грантови на Глобалниот еколошки фонд (ГЕФ ПМГ).

Address

Marshal Tito 64

1484, Bogdanci

Phone number

+38975216103

+38975393306

Contact Us: